• 1. V jakých případech společnost Amgen shromažďuje vaše osobní údaje?

  • Když spolupracujete se společností Amgen nebo jejími zástupci;
  • Když se účastníte činností souvisejících se společností Amgen, jako jsou klinická hodnocení, poradní sbory nebo poradenství, nebo když žádáte o účast na těchto činnostech;
  • Pokud se přihlásíte na akci sponzorovanou společností Amgen (vč. online akcí);
  • Pokud nás kontaktujete za účelem získání lékařskýchinformací nebo kvůli otázkám bezpečnosti či kvality našich produktů;
  • Z internetových stránek nebo mobilních aplikací společnosti Amgen nebo třetích stran, kde vás žádáme o poskytnutí vašich osobních údajů v souladu s příslušnými zásadami o ochraně osobních údajů;
  • Když se účastníte kongresu nebo akce související se společností Amgen, může Amgen vaše osobní údaje získat od pořadatelů v souladu s jejich zásadami o ochraně osobních údajů;
  • Dále společnost Amgen pravidelně dostává profesní informace o zdravotnických pracovnících v rámci Evropy od externích poskytovatelů služeb. Společnost Amgen přijímá taková opatření, aby zajistila, že obdržená data jsou shromažďována a předávána v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů.
 • 2. Proč společnost Amgen zpracovává vaše osobní údaje?

  Společnost Amgen zpracovává vaše osobní informace pro různé účely v závislosti na typu interakcea na základě různých zákonných titulů stanovených předpisy o ochraně soukromí jako jsou: oprávněný zájem; poskytnutý souhlas, plnění smlouvy; plnění právních a regulačních povinností.

  Oprávněné obchodní účely společnosti Amgen zahrnují: Zpracovávání
  • odborné a vědecké činnosti společnosti Amgen;
  • propagace a hodnocení produktů a služeb společnosti Amgen.
  • spolupráce se zaměstnanci společnosti Amgen;
  • účast na odborných setkáních a kongresech;
  • vyřizování žádostí o lékařské informace;
  • vaše identifikace a spolupráce s vámi jakožto vědeckým expertem nebo odborným vedoucím.
  Správa a dodržování smlouvy
  • platba vašich služeb nebo úhrada vašich nákladů;
  • organizační podpora plánování vašich cest souvisejících s činností nebo produkty společnosti Amgen;
  • řízení vaší účasti na klinických hodnoceních.
  Dodržování právních a regulačních povinností
  • bezpečnostní hlášení nežádoucích účinků dle zákona o léčivech* a příslušných prováděcích předpisů
  • požadavky související s klinickým hodnocením dle zákona o léčivech* a příslušných prováděcích předpisů
  • zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů
  Souhlas
  • účast na online průzkumech a službách nebo aplikacích;
  • souhlas, který poskytujete našim poskytovatelům třetích stran (např. společnost IMS Health);
  • požadavky související s transparentností dle příslušných kodexů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
 • 3. Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

  V závislosti na účelech, pro něž jsou osobní údaje shromažďovány, může společnost Amgen zpracovávat:

  • vaše jméno;
  • vaše kontaktní informace, jako je adresa, e-mail nebo telefonní číslo;
  • vaše profesní informace, jako jsou oblasti specializace a zkušenosti;
  • údaje a krátký souhrn spolupráce s obchodními zástupci nebo zástupci medicínského oddělení společnosti Amgen;
  • finanční a bankovní informace, pouze pokud jsou nezbytné pro úhradu vašich služeb nebo nákladů;
  • profesní registrační číslo;
  • žádost, kterou jste podal(a),a veškeré údaje potřebné k vyřízení této žádosti (např. datum cesty na kongres).
 • 4. Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

  V závislosti na účelech, pro něž jsou osobní údaje shromažďovány, můžou mít k těmto údajům přístup:

  • oprávnění zaměstnanci společnosti Amgen nebo její zástupci jednající z pověření společnosti Amgen v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů;
  • regulační úřady a etické komise nebo jiné třetí strany v souladu s platnými zákony;
  • třetí strany, které zpracovávají osobní údaje jakožto zpracovatelé údajů podle pokynů společnosti Amgen (např. poskytovatelé cestovních služeb nebo společnosti realizující klinický výzkum);
  • třetí strany, s nimiž společnost Amgen spolupracuje (např. jiné farmaceutické společnosti), ale pouze v případě pokud podniknou náležité kroky s cílem zajistit, že tyto údaje budou sdíleny v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
 • 5. Kde se vaše osobní údaje zpracovávají?

  Amgen je nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech. Společnost Amgen má datová centra po celém světě, včetně Evropské unie a Spojených států. Společnost Amgen může zpracovávat osobní údaje v celosvětových databázích, k nimž mají přístup oprávnění zaměstnanci společnosti Amgen po celém světě.

  Přenosy mimo Evropu se provádějí v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí. Bez ohledu na to, kde se vaše osobní údaje shromažďují nebo zpracovávají, společnost Amgen zaručí a zajistí, že poskytovatelé služeb dodrží přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření na ochranu vašich osobních údajů.

  Přenosy osobních informací mezi společností Amgen a jejími pobočkami se řídí platnými zákony a našimi Závaznými podnikovým ipravidly. Pro více informací o Závazných podnikových pravidlech společnosti Amgen nebo o podání stížnosti na zpracování vašich osobních údajů a porušení Závazných podnikových pravidel navštivte následující odkaz: http://www.amgen.com/bcr/.

  Příjemci Ochrana přenosu osobních údajů do zemí, které Komise EU prohlásila za neadekvátní Další informace

  Skupina společností Amgen

  Závazná podniková pravidla společnosti Amgen

  Informace o závazných podnikových pravidlech společnosti Amgen nebo o podání stížnosti na zpracování vašich osobních údajů a porušení závazných firemních pravidel naleznete zde:
  http://www.amgen.com/bcr/ .

  Dodavatelé zpracovávající osobní údaje podle pokynů společnosti Amgen

  Vzorové smlouvy (standardní smluvní doložky) v podobě schválené Evropskou komisí

  Informace o vzorových smlouvách, včetně obsahu vzorových smluv, naleznete zde:
  https://commission.europa.eu/publications/standard-contractual-clauses-international-transfers_en

  Více informací o používání vzorových smluv společností Amgen Vám poskytne kancelář společnosti Amgen pro ochranu osobních údajů na adrese
  privacy@amgen.com

 • 6. Uchovávání vašich osobních údajů

  Amgen zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnouk naplnění účelů popsaných v tomto oznámení o ochraně osobních údajích a k uchování vašich osobních údajů v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a nařízení.

  Dodržovaná kritéria určuje:

  • účel sbíraných údajů a naplnění tohoto účelu;
  • titul, na základě kterého jsou údaje sbírány: např. v případě souhlasu můžete svolení kdykoli odvolat;
  • povinné období pro uchování údajů stanovené smluvními a regulačními požadavky.
    

  Pokud chcete získat více informací o konkrétním zpracování, kontaktujte prosím pověřence společnosti Amgen pro ochranu údajů emailem na privacy@amgen.com nebo písemně na adrese Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 • 7. Jak můžete získat přístup k vašim osobním údajům, opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, které zpracováváme?

  Žádosti o zpřístupnění, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů adresujte prosím pracovníkovi pro ochranu osobních údajů emailem na privacy@amgen.com nebo písemně na adrese Amgen s.r.o., Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7.

 • 8. Jak můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů?

  V souladu s právem na přenositelnost údajů můžete vaše osobní údaje, které poskytujete společnosti Amgen, obdržet ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu.

  Upozorňujeme, že toto právo platí za určitých podmínek a může být uplatňováno u kanceláře společnosti Amgen pro ochranu údajů emailem na privacy@amgen.com

 • 9. Jak můžete podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů?

  Viz následující kontakty:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

  https://www.uoou.cz/
  posta@uoou.cz

 • 10. Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů?

  Viz následující kontakty:

  Amgen s.r.o.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Pod dráhou 1637/2, Holešovice, 170 00 Praha 7

  privacy@amgen.com

Aktualizováno v dubnu 2023