Podmínky používání

PŘEČTĚTE SI, PROSÍM, PEČLIVĚ UVEDENÉ PODMÍNKY PRO POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK!

PŘECHODEM NA TYTO STRÁNKY POTVRZUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S NÍŽE UVEDENÝMI PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ, POROZUMĚLI JSTE JIM A SOUHLASÍTE, ŽE SE JIMI BUDETE ŘÍDIT.

Tato dohoda o podmínkách používání („dohoda“) popisuje podmínky vztahující se na používání veškerých internetových stránek společnosti Amgen (Europe) GmbH a/nebo jejích přidružených společností (společně označovaných jako „společnost Amgen“) nebo stránek označených také logem společnosti Amgen. Pokud s podmínkami uvedenými v dohodě nesouhlasíte, zdržte se, prosím, používání těchto internetových stránek. Na používání některých stránek nebo služeb na těchto stránkách se mohou vztahovat dodatečné podmínky, můžete tak být před získáním přístupu na tyto stránky požádáni, abyste je také odsouhlasili.

Společnost Amgen může tuto dohodu kdykoli revidovat, upravit nebo stanovit pro používání těchto internetových stránek nové podmínky. Tyto změny, revize nebo úpravy nabydou účinnosti okamžitě poté, co o nich budete informováni, a to jakýmkoli způsobem, kromě jiného zveřejněním na internetových stránkách nebo prostřednictvím e-mailu. Pokud internetové stránky následně použijete, bude se mít za to, že s danými změnami, revizemi nebo úpravami souhlasíte. Společnost Amgen může své služby kdykoli upravit.

TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEPOSKYTUJÍ ZDRAVOTNICKÉ ANI ODBORNÉ PORADENSTVÍ.

Obsah těchto internetových stránek má sloužit jako obecný zdroj informací k danému tématu, jejich obsah je poskytován výlučně „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“. Doporučujeme vám, abyste si zde uvedené informace potvrdili i z jiných zdrojů a promluvili si o nich podrobně s vaším profesionálním poskytovatelem lékařské péče. Společnost Amgen se prostřednictvím těchto internetových stránek nepodílí na poskytování zdravotnických ani jiných profesionálních služeb či poradenství a zde uvedené informace nemají nahradit zdravotnické poradenství poskytované lékařem. Pokud požadujete nebo potřebujete služby lékaře nebo zdravotní konzultaci, měli byste se obrátit na profesionálního poskytovatele zdravotnických služeb. Skutečnost, že společnost Amgen zveřejnila tento obsah, byste si neměli vykládat jako potvrzení zde uvedených názorů ze strany společnosti Amgen, ani jako zaručení či potvrzení jakékoli strategie, doporučení, léčby, postupu nebo nasazení medikace nebo přípravku popsaných autorem obsahu.

 • Rozsah použití

  Společnost Amgen vám dává možnost prohlížet, používat a stáhnout si jednu kopii těchto internetových stránek pro vlastní potřebu k získání informací a nekomerční použití. Není-li zde stanoveno jinak, není možné bez výslovného písemného souhlasu společnosti Amgen kopírovat, stahovat ani ukládat v systému pro vyhledávání obsahu žádnou část obsahu ani softwaru těchto internetových stránek za jiným účelem, ani je dále šířit za jakýmkoli účelem.
  Souhlasíte, že budete jednat v souladu s platnými zákony a tyto internetové stránky žádným způsobem nepoškodíte ani nenarušíte. Jste srozuměni s tím, že společnost Amgen může ukončit, změnit nebo omezit používání těchto internetových stránek z vaší strany, a to z jakéhokoli důvodu a bez předchozího upozornění. Používáním služeb nabízených na těchto internetových stránkách prohlašujete, že je vám alespoň osmnáct (18) let a žijete v Evropě.

 • Bez záruky

  VEŠKERÝ OBSAH NA TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH VÁM POSKYTUJEME „TAK, JAK JE“ A „JAK JE K DISPOZICI“ BEZ JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ ČI MLČKY PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY OHLEDNĚ JEHO ZPENĚŽITELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL, PŘESNOSTI A TOHO, ŽE NEDOCHÁZÍ K PORUŠENÍ PRÁV. SPOLEČNOST AMGEN NEPOSKYTUJE ŽÁDNOU ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, AKTUÁLNOSTI NEBO SPOLEHLIVOSTI JAKÉHOKOLI OBSAHU NABÍZENÉHO PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK. VAŠÍ ODPOVĚDNOSTÍ JE, ABYSTE SI INFORMACE PŘED TÍM, NEŽ SE NA NĚ SPOLEHNETE, OVĚŘILI.

  POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK A OBSAHU, KTERÝ JE NA NICH UVEDEN, JE NA VAŠE VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST AMGEN NEČINÍ ŽÁDNÁ PROHLÁŠENÍ A NEZARUČUJE, ŽE POUŽÍVÁNÍ TĚCHTO INTERNETOVÝCH STRÁNEK BUDE BEZ PŘERUŠENÍ NEBO BEZ CHYB. ODPOVÍDÁTE ZA TO, ŽE PŘIJMETE VŠECHNA POTŘEBNÁ OPATŘENÍ, ABYSTE ZAJISTILI, ŽE OBSAH, KTERÝ ZÍSKÁTE Z INTERNETOVÝCH STRÁNEK, NEBUDE OBSAHOVAT VIRY.

 • Omezení odpovědnosti

  TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY I OBSAH NA NICH UVEDENÝ POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. SPOLEČNOST AMGEN SE KONKRÉTNĚ ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI PODLE SMLOUVY, OBECNÉ OBČANSKOPRÁVNÍ ODPOVĚDNOSTI, OBJEKTIVNÍ ODPOVĚDNOSTI NEBO JINAK ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, NÁSLEDNÉ NEBO ZVLÁŠTNÍ NÁHRADY ŠKOD VYPLÝVAJÍCÍ NEBO JAKÝMKOLI ZPŮSOBEM SOUVISEJÍCÍ S PŘÍSTUPEM NA TYTO INTERNETOVÉ STRÁNKY NEBO S JEJICH POUŽÍVÁNÍM, A TO I KDYŽ BYLA SPOLEČNOST AMGEN INFORMOVÁNA O MOŽNOSTI VZNIKU TAKOVÝCH ŠKOD, A TO KROMĚ JINÉHO VČETNĚ TĚCH, KTERÉ SOUVISEJÍ S TÍM, ŽE SE NĚKTERÁ ZE STRAN SPOLEHLA NA OBSAH ZÍSKANÝ PŘI POUŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK, NEBO KTERÉ VZNIKLY V DŮSLEDKU CHYB NEBO OPOMENUTÍ ČI ZPOŽDĚNÍ V PŘEDÁVÁNÍ INFORMACÍ NEBO INFORMACÍ OD JINÝCH UŽIVATELŮ NEBO PRO JINÉ UŽIVATELE, PŘERUŠENÍ TELEKOMUNIKAČNÍHO SPOJENÍ PODPORUJÍCÍHO INTERNETOVÉ STRÁNKY, VIRŮ NEBO ZTRÁTY DAT, A TO BEZ OHLEDU NA TO, ZDA BYLY JAKO CELEK NEBO ČÁSTEČNĚ ZPŮSOBENY NEDBALOSTÍ, ZÁSAHEM VYŠŠÍ MOCI, VÁLKOU, TERORISMEM, SELHÁNÍM TELEKOMUNIKAČNÍCH SLUŽEB, KRÁDEŽÍ NEBO ZNIČENÍM INTERNETOVÝCH STRÁNEK NEBO NEOPRÁVNĚNÝM PŘÍSTUPEM K NIM NEBO V SOUVISLOSTI S INFORMACEMI NEBO PROGRAMY.

  Výše uvedené výluky a omezení se nemusí uplatnit v jurisdikcích, které výše uvedené výluky neumožňují.

 • Odškodnění

  Porušíte-li jakékoli podmínky této dohody, souhlasíte, že společnost Amgen, její představitele, zástupce vedení, zaměstnance, zástupce a držitele jejich licencí budete bránit, odškodníte je a ochráníte je vůči jakékoli odpovědnosti včetně nákladů, výdajů a poplatků za právní služby, které vzniknou v důsledku porušení z vaší strany nebo v souvislosti s ním.

 • Odesílání informací uživatelem

  Některé části těchto internetových stránek vám umožňují odesílání e-mailových zpráv a další poskytování zpětné vazby či informací společnosti Amgen. Odesláním obsahu souhlasíte, že:

  • pokud jste profesionál poskytující zdravotnickou péči, nebudete zadávat žádné informace, podle kterých by bylo možné přímo určit, o jakého pacienta jde, ani žádné informace, k jejichž zveřejnění nemáte všechny potřebné souhlasy nebo povolení;
  • budete zadávat pouze obsah, který je v souladu s platnými zákony, a nebudete zadávat hanlivý, pomlouvačný nebo obscénní obsah, obsah, který porušuje práva, výhrůžný, opakující se nebo jinak nevhodný obsah či obsah s viry nebo jiným softwarem, jenž může negativně ovlivnit fungování jiného počítače;
  • jste srozuměni s tím, a souhlasíte, že obsah nahraný na stránku se zpětnou vazbou bude považován za nedůvěrný; a
  • udělujete společnosti Amgen neodvolatelné právo k používání, kopírování, upravování, zveřejňování, ztvárňování, předvádění a vystavování daného obsahu prostřednictvím jakéhokoli média v souladu s touto dohodou a v rozsahu povoleném zákonem se vzdáváte všech morálních práv, která můžete mít k danému obsahu. Společnost Amgen bude v souladu se všemi platnými zákony oprávněna tento obsah použít z jakéhokoli důvodu, a to včetně všech myšlenek, konceptů, know-how nebo technik v něm obsažených.
 • Ochranné známky

  Ochranné známky, loga a ochranné známky na služby (společně označované jako „ochranné známky“) uvedené na těchto internetových stránkách jsou zapsanými a nezapsanými ochrannými známkami společnosti Amgen a dalších. Nic z toho, co je obsaženo na těchto internetových stránkách by nemělo být vykládáno jako udělení jakékoli licence či práva k těmto ochranným známkám, a to ani nepřímo, na základě právní překážky či jinak. Neoprávněné používání jakékoli ochranné známky může porušovat platné zákony.

 • Autorská práva

  Tyto internetové stránky jsou chráněny zákonem o autorském právu. S výjimkou jejich používání pro vlastní informaci, osobní a nekomerční použití, ke kterému jste oprávněni v souladu s výše uvedeným, nesmíte bez písemného souhlasu společnosti Amgen upravovat, reprodukovat ani šířit design či rozložení internetových stránek ani jednotlivých částí designu či rozložení internetových stránek ani loga společnosti Amgen.

 • Informace, zprávy a tiskové zprávy

  Tyto internetové stránky mohou obsahovat informace, zprávy a/nebo tiskové zprávy týkající se společnosti Amgen. Přestože byly tyto informace k datu zpracování považovány za přesné, společnost Amgen se zříká jakékoli povinnosti nebo odpovědnosti za aktualizaci těchto informací, zpráv nebo tiskových zpráv. Informace obsažené ve zprávách, tiskových zprávách nebo jinde týkající se jiných společností, než společnosti Amgen by neměly být považovány za stejně spolehlivé jako ty, které jsou poskytnuty nebo potvrzeny společností Amgen.

 • Odkazy

  Tyto internetové stránky společnosti Amgen mohou obsahovat odkazy na internetové stránky provozované třetími stranami. Na takto propojené internetové stránky nemá společnost Amgen vliv a nenese odpovědnost za žádný obsah, který je uveden na jiných internetových stránkách propojených na tyto stránky. Tyto odkazy nepředstavují mlčky poskytnuté potvrzení informací na těchto jiných stránkách společností Amgen a společnost Amgen se vzdává jakékoli odpovědnosti, pokud takto propojené stránky navštívíte. Společnost Amgen nabízí odkazy na jiné internetové stránky pro pohodlí uživatelů, navštěvování jiných internetových stránek propojených odkazem na tyto stránky je na vaše vlastní riziko.

  Není-li v písemné dohodě mezi vámi a společností Amgen výslovně sjednáno jinak, musíte dodržovat politiku společnosti Amgen týkající se odkazů, a to následovně: (i) veškeré odkazy na internetové stránky společnosti Amgen musí být pouze formou textového odkazu, který bude zřetelně označen jako „INTERNETOVÉ STRÁNKY společnosti Amgen“, (ii) vzhled, umístění a další charakteristiky odkazu nesmí poškozovat ani narušovat dobrou pověst související s názvy a ochrannými známkami společnosti Amgen, (iii) odkaz musí „směřovat“ na hlavní název domény internetové stránky společnosti Amgen, nikoli na další stránky v rámci webu, (iv) vzhled, umístění a další charakteristiky odkazu nesmějí vytvářet falešný dojem, že je vaše organizace nebo subjekt sponzorován společností Amgen nebo že je s ní spřízněn nebo k ní přidružen, (v) po zvolení uživatelem se musí internetové stránky otevřít v celém okně, ne pouze v „rámečku“ na stránkách s odkazem a (vi) společnost Amgen si vyhrazuje právo na odvolání svého souhlasu s odkazem, a to kdykoli a na základě jejího vlastního rozhodnutí.

 • Bezpečnost

  Tyto internetové stránky po vás mohou požadovat, abyste se zaregistrovali a získali heslo, které vám umožní přístup na internetové stránky nebo k určitým službám nabízeným na těchto stránkách. Nesete odpovědnost za zachování důvěrnosti informací o své registraci a o svém hesle i všech použitích svého hesla bez ohledu na to, zda jste je schválili, či nikoli.

 • Místo, rozhodné právo

  Tyto internetové stránky provozuje společnost Amgen. Tyto smluvní podmínky se řídí českými zákony, a to bez odkazu na výběr právních pravidel. Jakékoli nároky nebo spory vyplývající z této dohody nebo s ní související budou podléhat výlučné jurisdikci soudů v Praze.
  Společnost Amgen nečiní žádná prohlášení ohledně vhodnosti nebo dostupnosti informací uvedených na těchto stránkách pro jejich využití mimo Evropu; přístup k těmto internetovým stránkám na místech, kde může být jejich obsah nezákonný, je zakázán. Osoby, které se rozhodnou tyto stránky navštívit z míst mimo Evropu, tak činí z vlastní iniciativy a jsou odpovědné za to, aby bylo jejich jednání v souladu s místními zákony.

 • Porušení dohody a další politiky

  Společnost Amgen si vyhrazuje právo využít všechny opravné prostředky, které má v případě porušení této dohody, a to včetně práva na zablokování přístupu na internetové stránky pro konkrétní internetovou adresu.

 • Používání informací

  Společnost Amgen si vyhrazuje právo a vy společnost Amgen pověřujete, aby využívala a postupovala veškeré informace týkající se vašeho používání těchto internetových stránek a veškerých informací, které poskytnete, jakýmkoli způsobem v souladu s touto dohodou, naší politikou ochrany soukromí a platnými zákony. Doporučujeme vám, abyste se seznámili s politikou ochrany soukromí.

 • Právo vztahující se na oblast cenných papírů

  Tyto internetové stránky mohou obsahovat prohlášení týkající se činností společnosti Amgen, jejích vyhlídek, strategií, finanční situace, budoucí hospodářské výkonnosti a poptávky po produktech nebo službách společnosti Amgen, a také o jejích úmyslech, plánech a cílech, jež jsou prohlášeními směřovanými do budoucna. Tato prohlášení vycházejí z mnoha předpokladů a odhadů, u kterých existuje vysoká míra nejistoty, a mnohé z nich nedokážeme ovlivnit. Pokud na našich internetových stránkách používáme výrazy jako „předpokládá“, „očekává“, „věří“, „odhaduje“, „snaží se“, plánuje“, „zamýšlí“ a podobné, je to s cílem označit prohlášení směřovaná do budoucna za prohlášení ctící zásadu „bezpečného přístavu“ v souvislosti s cennými papíry. Tyto internetové stránky a na nich obsažené informace nepředstavují nabídku ani představení nabídky prodeje cenných papírů. Žádné ze zde uvedených informací nemají být a nebudou považovány za informace, které by byly součástí podání nebo dokumentů, které musí společnost předkládat v souvislosti s cennými papíry.

 • Otázky

  Budete-li mít jakékoli dotazy týkající se této dohody, kontaktujte, prosím společnost Amgen na čísle +420 221 773 500. V případě všech dalších dotazů nás, prosím, kontaktujte prostřednictvím příslušného produktu, podpory nebo tematických stránek společnosti Amgen.

© 2017 Amgen. Všechna práva vyhrazena.