×

Chcete přesmĕrovat na externí stránky a opustit stránky Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE STRÁNKY SPOLECNOSTI AMGEN CESKÁ REPUBLIKA. Spolecnost Amgen s.r.o. není odpovedná za strukturu, texty, obrázky nebo presnost informací zobrazených na pripojovaném serveru nebo stránce.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

PROHLÁŠENÍ SPOLEČNOSTI AMGEN O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ V EVROPĚ

Prohlášení společnosti Amgen o ochraně osobních údajů v Evropě

Amgen Inc., a/nebo její pobočky vč. Amgen s.r.o. a spolupracující partneři (souhrnně dále jen „Amgen“, „my“ nebo „naše") se zavazují respektovat vaše soukromí a vaše osobní informace. Toto prohlášení popisuje postupy v oblasti ochrany osobních údajů ve společnosti Amgen.

Pokud jste zdravotnický pracovník, přečtěte si prosím naše Prohlášení o ochraně osobních údajů zdravotnických pracovníků

Amgen bude zacházet s vašimi osobními údaji v souladu s platnými zákonnými požadavky.

Všem uživatelům našich webových stránek doporučujeme, aby si pečlivě přečetli toto Prohlášení o ochraně osobních údajů a podrobněji se tak seznámili s postupy a zásadami, které jsme vyvinuli pro zabezpečení osobních a zdravotních informací, a lépe porozuměli našim vztahům se třetími stranami, jež mohou mít k těmto informacím přístup.

 • I. Shromažďování, používání a předávání osobních údajů

 • II. Odkazy na jiné webové stránky

  Webové stránky Amgen poskytují odkazy na jiné weby, kde podle našeho názoru můžete najít užitečné a zajímavé informace. Upozorňujeme však, že nepodporujeme ani nedoporučujeme obsah nebo služby těchto stránek a neneseme odpovědnost za postupy v oblasti ochrany osobních údajů těchto webů. Doporučujeme vám, abyste byli opatrní a přečetli si zásady ochrany osobních údajů u každé stránky, kterou navštívíte. Nezapomeňte, že informace uvedené v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů se vztahují výhradně na informace shromažďované společností Amgen.

 • III. Webové stránky spolupracujících partnerů

  Vaše osobní údaje budou přístupné pouze společnosti Amgen a třetím stranám, které zpracovávají osobní údaje podle pokynů společnosti Amgen jako zpracovatelé údajů. Můžeme použít třetí strany k poskytování služeb a informací na našich webových stránkách a můžeme poskytovat některé služby společně s našimi spolupracujícími partnery (například jiné farmaceutické společnosti) za předpokladu, že jste s takovým použitím souhlasili. Zveřejnění a použití osobních údajů třetími stranami jednajícími podle pokynů společnosti Amgen probíhá na základě smluv vyžadujících vhodnou ochranu osobních údajů.

  Na webu spolupracujících partnerů uvidíte logo společnosti Amgen i logo spolupracujícího partnera. Pro přístup ke službám, které jsou k dispozici na webu spolupracujícího partnera, budete možná muset vyplnit nový registrační formulář online a tyto registrační údaje mohou být sdíleny se spolupracujícími partnery Amgen.

  Pokud to vyžadují platné zákony, pravidla a předpisy, osobní údaje předáme regulačním orgánům a etickým komisím a/nebo v některých omezených případech, bude Amgen muset vaše osobní údaje vydat v reakci na rozhodnutí soudu, předvolání, příkaz k prohlídce, zákon nebo nařízení.

  Identifikovatelné informace nebo zdravotní osobní údaje, které poskytnete na našich webových stránkách, neprodáme a nesdělíme, přímo ani nepřímo, externí třetí straně.

 • IV. Zásady týkající se dětí

  Obsah webových stránek a služby společnosti Amgen jsou určeny pro dospělé uživatele. Web není určen pro děti. Pokud se dozvíme, že nám své osobní nebo zdravotní informace dobrovolně sdělila nezletilá osoba, nebo že poskytovatel péče dobrovolně sdělil informace o pacientovi, kterého identifikujeme jako nezletilého, tyto informace z naší aktivní databáze odstraníme, pokud platné zákony nevyžadují jejich uchování.

 • V. Vaše práva v rámci ochrany osobních údajů / volby (včetně přístupu k osobním údajům a jejich oprav a podání stížností)

  • Jak lze získat přístup, opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, které zpracováváme?

   Máte právo požádat o přístup, opravu/aktualizaci nebo odstranění vašich osobních údajů (včetně vašich zdravotních informací). Takový požadavek můžete předložit kdykoli - obraťte se na Pověřence pro ochranu osobních údajů na privacy@amgen.com nebo na adrese Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1. Poskytneme vám přístup k informacím, které o vás máme, k jejich opravě/aktualizaci a/nebo odstranění těchto informací, které nám poskytl zdravotnický odborník nebo spotřebitel v kontextu nežádoucí příhody související s lékem.

   Není technicky možné odstranit z našich serverů každý záznam vašich informací. Nutnost zálohovat naše systémy pro ochranu informací před nechtěnou ztrátou znamená, že kopie informací o vás (včetně informací souvisejících s vaším zdravím) mohou existovat v nevymazatelném formátu a bude pro nás obtížné nebo nemožné je vyhledat.

   Pokud to však připouští zákon, Amgen odstraní vaše osobní údaje (včetně zdravotních údajů) uložené v databázích, které Amgen aktivně používá pro výzkum a každodenní obchodní činnosti nebo které jsou uložené na ostatních snadno prohledávatelných médiích. Kromě toho vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, aby nebyly zveřejněny žádné osobní údaje uložené v nevymazatelném formátu po obdržení vaší žádosti o odstranění, s výjimkou případů stanovených zákonem.

  • Jak lze uplatnit právo na přenositelnost dat?

   Podle práva na přenositelnost dat máte právo požádat, aby vám (za určitých podmínek) byly předány vaše osobní údaje poskytnuté společnosti Amgen, a to ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu - kontaktujte kancelář pro ochranu soukromí společnosti Amgen na adrese privacy@amgen.com

  • Jak lze podat stížnost dozorčímu orgánu?

   Pokud se domníváte, že společnost Amgen při zpracování osobních údajů porušuje platné právní předpisy, pravidla nebo nařízení, máte právo podat stížnost u místního dozorčího orgánu. Kontaktní údaje na váš místní dozorčí orgán naleznete zde: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

 • VI. Jak uchováváme a chráníme osobní údaje

  Vaše osobní údaje uchováváme jako kombinaci vytištěných a elektronických souborů. Elektronické soubory jsou uloženy na serverech, které jsou pro společnost Amgen provozovány a udržovány třetí stranou na základě smlouvy se společností Amgen.

  Chceme, aby vaše osobní údaje byly maximálně zabezpečené. Pro zajištění integrity a důvěrnosti osobních údajů (včetně zdravotních informací), které jste nám poskytli, můžeme podle potřeby použít šifrování. V rámci dalších bezpečnostních opatření udržujeme všechny osobní informace (včetně zdravotních informací) fyzicky za firewallem a dalšími síťovými zařízeními pro zabezpečení, která zabraňují útočníkům v přístupu.

  Společnost Amgen zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnou pro splnění účelů popsaných v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů a zachová vaše osobní údaje v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a předpisů.

  Dodržovaná kritéria určuje:

  • účel, pro který jsou osobní údaje shromažďovány, a plnění tohoto účelu
  • titul, na základě kterého jsou osobní údaje shromažďovány: např. v případě souhlasu jej můžete kdykoli odvolat,
  • povinných lhůt vycházejících ze smluvních nebo regulačních požadavků
 • VII. Kontaktujte nás

  Pokud budete mít jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, přejete si podat stížnost, požadujete přístup za účelem opravy svých osobních údajů nebo požadujete další informace o specifické činnosti zpracování, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů společnosti Amgen na adrese privacy@amgen.com nebo na adrese Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.