×

Chcete přesmĕrovat na externí stránky a opustit stránky Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE STRÁNKY SPOLECNOSTI AMGEN CESKÁ REPUBLIKA. Spolecnost Amgen s.r.o. není odpovedná za strukturu, texty, obrázky nebo presnost informací zobrazených na pripojovaném serveru nebo stránce.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Prohlášení o ochraně osobních údajů zdravotnických pracovníků

 • 1. V jakých případech společnost Amgen shromažďuje vaše osobní údaje?

 • 2. Proč společnost Amgen zpracovává vaše osobní údaje?

  Společnost Amgen zpracovává vaše osobní informace pro různé účely v závislosti na typu interakcea na základěrůznýchzákonnýchtitulůstanovenýchpředpisyo ochraně soukromíjako jsou: oprávněný zájem;poskytnutý souhlas, plnění smlouvy; plnění právních a regulačních povinností.

  Oprávněnéobchodní účely společnosti Amgen zahrnují: Zpracovávání
  • odborné a vědecké činnosti společnosti Amgen;
  • propagace a hodnoceníproduktů a služeb společnosti Amgen.
  • spolupráce se zaměstnanci společnosti Amgen;
  • účast na odborných setkánícha kongresech;
  • vyřizování žádostí o lékařské informace;
  • vaše identifikace a spolupráce s vámi jakožto vědeckým expertemnebo odborným vedoucím.
  Správa a dodržování smlouvy
  • platba vašich služeb nebo úhrada vašich nákladů;
  • organizační podpora plánování vašich cest souvisejících s činnostínebo produkty společnosti Amgen;
  • řízení vaší účasti na klinických hodnoceních.
  Dodržování právních a regulačních povinností
  • bezpečnostní hlášení nežádoucích účinků dle zákona o léčivech* a příslušných prováděcíchpředpisů
  • požadavky související s klinickýmhodnocenímdle zákona o léčivech* a příslušných prováděcíchpředpisů
  • zákon č. 378/2007 Sb.,o léčivech a změnách některých souvisejících zákonů
  Souhlas
  • účast na online průzkumech a službách nebo aplikacích;
  • souhlas, který poskytujete našim poskytovatelům třetích stran (např. společnost IMSHealth);
  • požadavky související s transparentností dle příslušných kodexů Asociace inovativního farmaceutického průmyslu.
 • 3. Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

  V závislosti na účelech, pro něž jsou osobní údaje shromažďovány, může společnost Amgen zpracovávat:

  • vaše jméno;
  • vašekontaktní informace, jako je adresa, e-mail nebo telefonní číslo;
  • vaše profesní informace, jako jsou oblasti specializace a zkušenosti;
  • údaje a krátký souhrn spolupráce s obchodními zástupci nebo zástupci medicínského oddělení společnosti Amgen;
  • finanční a bankovní informace, pouze pokud jsou nezbytné pro úhraduvašich služeb nebo nákladů;
  • profesníregistrační číslo;
  • žádost, kterou jste podal(a),a veškeré údaje potřebné k vyřízení této žádosti (např. datum cesty na kongres).
 • 4. Kdo má k vašim osobním údajům přístup?

  V závislosti na účelech, pro něž jsou osobní údaje shromažďovány, můžoumít k těmto údajům přístup:

  • oprávnění zaměstnancispolečnosti Amgen nebo jejízástupci jednající z pověření společnostiAmgenvsouladu s platnými zákonyo ochraně osobních údajů;
  • regulační úřady a etické komise nebo jiné třetí strany v souladu s platnými zákony;
  • třetí strany, které zpracovávají osobní údaje jakožto zpracovatelé údajů podle pokynů společnosti Amgen (např. poskytovatelé cestovní služebnebospolečnosti realizujícíklinický výzkum);
  • třetí strany, s nimiž společnost Amgen spolupracuje (např. jiné farmaceutické společnosti), ale pouze vpřípadě pokudpodniknou náležité kroky s cílem zajistit, že tyto údaje budou sdíleny v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů.
 • 5. Kde se vaše osobní údaje zpracovávají?

  Amgen je nadnárodní společnost se sídlem ve Spojených státech. Společnost Amgen má datová centra po celém světě, včetně Evropské unie a Spojených států. Společnost Amgen může zpracovávat osobní údaje v celosvětových databázích, k nimž majípřístup oprávnění zaměstnanci společnosti Amgen po celém světě.

  Přenosy mimo Evropu se provádějí v souladu s platnými zákony o ochraně soukromí. Bez ohledu na to, kde se vaše osobní údaje shromažďujínebo zpracovávají, společnost Amgen zaručí a zajistí, že poskytovatelé služeb dodrží přiměřená administrativní, technická a fyzická opatření na ochranu vašich osobních údajů.

  Přenosy osobních informací mezi společností Amgen a jejími pobočkamise řídí platnými zákony a našimi Závaznými podnikovýmipravidly. Pro více informací o Závazných podnikových pravidlech společnosti Amgen nebo o podání stížnosti na zpracování vašich osobních údajů a porušení Závazných podnikových pravidel navštivte následující odkaz: http://www.amgen.com/bcr/.

  Příjemci Ochrana přenosu osobních údajů do zemí, které Komise EU prohlásila za neadekvátní Dalšíinformace

  Skupina společností Amgen

  Závazná podnikovápravidla společnosti Amgen

  Informace o závazných podnikovýchpravidlech společnosti Amgen nebo o podání stížnosti na zpracování vašich osobních údajů a porušení závazných firemních pravidel naleznete zde:
  http://www.amgen.com/bcr/ .

  Dodavatelé zpracovávající osobní údaje podle pokynů společnosti Amgen

  Vzorové smlouvy(standardní smluvní doložky) v podobě schválenéEvropskou komisí

  Informace o vzorových smlouvách, včetně obsahu vzorovýchsmluv, naleznete zde:
  http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm.

  Více informací o používání vzorovýchsmluv společností Amgen Vám poskytne kancelář společnosti Amgen pro ochranu osobních údajů na adrese
  privacyoffice@amgen.com

 • 6. Uchovávání vašich osobních údajů

  Amgen zpracovává vaše osobní údaje po dobu nezbytně nutnouk naplnění účelů popsaných v tomto oznámenío ochraně osobních údajích a k uchování vašich osobních údajů v souladu s ustanoveními příslušných zákonů a nařízení.

  Dodržovaná kritéria určuje:

  • účel sbíraných údajů a naplnění tohoto účelu;
  • titul, na základě kteréhojsou údaje sbírány: např. v případě souhlasu můžete svolení kdykoli odvolat;
  • povinné období pro uchování údajů stanovené smluvními a regulačními požadavky.
    

  Pokud chcete získat více informací o konkrétním zpracování, kontaktujte prosím pověřencespolečnosti Amgen pro ochranu údajů emailem na privacyoffice@amgen.com nebo písemně na adrese Amgen s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

 • 7. Jak můžete získat přístup k vašim osobním údajům, opravit nebo vymazat vaše osobní údaje, které zpracováváme?

  Žádosti o zpřístupnění, opravu nebo vymazání vašich osobních údajů adresujte prosím pracovníkovi pro ochranu osobních údajů emailem na privacyoffice@amgen.com nebopísemně na adreseAmgen s.r.o., Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1.

 • 8. Jak můžete uplatnit právo na přenositelnost údajů?

  V souladu s právem na přenositelnost údajů můžete vaše osobní údaje, které poskytujete společnosti Amgen, obdržet ve strukturovaném, běžně užívaném a strojově čitelném formátu.

  Upozorňujeme, že toto právo platí za určitých podmínek a může být uplatňováno ukancelářespolečnosti Amgen pro ochranu údajů emailem na privacyoffice@amgen.com

 • 9. Jak můžete podat stížnost k úřadu pro ochranu osobních údajů?

  Viz následující kontakty:

  Úřad pro ochranu osobních údajů
  Pplk. Sochora 27
  170 00 Praha 7

  https://www.uoou.cz/
  posta@uoou.cz

 • 10. Jak můžete kontaktovat pověřence pro ochranu údajů?

  Viz následující kontakty:

  Amgen s.r.o.
  Pověřenec pro ochranu osobních údajů
  Klimentská 1216/46, 110 02 Praha 1

  privacyoffice@amgen.com

Aktualizováno v dubnu 2018