×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Strategie výzkumu a vývoje

„Oddělení výzkumu a vývoje pomáhá společnosti Amgen při naplňování jejího poslání, kterým je služba pacientům; cílem tohoto oddělení je objevovat, vyvíjet a přinášet transformativní léčivé přípravky určené pro léčbu stavů, které v nejzávažnějších případech vedou ke smrti a invaliditě. V době, kdy se mnoho firem věnuje vzácným onemocněním a nestandardním indikacím, se společnost Amgen snaží uspokojovat potřeby co nejvíce pacientů.
Abychom tuto vizi mohli naplnit, musíme beze zbytku využít příležitosti, které nabízí rychlý pokrok vědy a nové technologie. Biotechnologie a datové vědy se rozvíjejí dechberoucím tempem a otevírají nové nezměrné příležitosti. Zároveň narůstá konkurence v oboru a zvyšuje se množství i náročnost překážek na cestě za léčivými přípravky.
Aby společnost Amgen udržela tempo s těmito rychle se měnícími příležitostmi a výzvami, přijala dynamickou strategii výzkumu a vývoje. Ta nás vede při rozhodování o vhodných a dobře integrovaných volbách odrážejících dnešní stav světa a umožňuje nám, abychom se adaptovali podle toho, jak se svět vyvíjí. Jsme si jistí, že díky tradičně silné pozici společnosti Amgen v oblasti vědeckých a biotechnologických inovací můžeme přicházet s řešeními, která ocení pacienti i široká společnost.“


David M. Reese
Výkonný vice-prezident pro výzkum a vývoj
David M. Reese

David M. Reese
Výkonný vice-prezident pro výzkum a vývoj

Výzkum a vývoj společnosti Amgen usiluje o zkvalitňování a prodlužování života pacientů trpících závažnými onemocněními. Abychom mohli toto poslání rozvíjet, vybudovali jsme organizaci proslulou špičkovými vědci, kteří mají nadání potřebné k uplatňování nových přístupů v léčbě nemocí.

Navíc jsme vypracovali strategii výzkumu a vývoje, jejímž cílem je efektivní organizace a využití našich talentů, určení prvořadých investic a využívání vědeckých příležitostí. Tato strategie se skládá z šesti hlavních částí:

Nová definice hlavních zásad výzkumu a vývoje

 • Zaměřit se na inovativní léky pro neřešené potřeby pacientů se závažnými onemocněními.
 • Sledovat cíle potvrzené v léčbě lidských pacientů.
 • Mít neustále k dispozici rozšiřující se soubor modalit léků s důrazem na biologika.
 • Klást důraz na návratnost investic a efektivitu provozu.
 • Využívat vnější inovace.
 • Demonstrovat hodnotu našich léků.
Více informací

Snahou společnosti Amgen je stát se firmou vytvářející nejlepší humánní léčiva. Cesta k tomuto cíli začíná vybudováním nejvýznamnější organizace pro výzkum a vývoj na světě. Zásady výzkumu a vývoje naší společnosti se tím inspirují a jsou navrženy tak, aby posílily strategické priority.

Zaměřit se na inovativní léky pro neřešené potřeby pacientů se závažnými onemocněními. Přestože se ve společnosti Amgen neustále snažíme sledovat nové příležitosti a přizpůsobovat se změnám, neodchylujeme se nijak od svého trvalého poslání. Tím je zkvalitňování a prodlužování života pacientů trpících závažnými onemocněními.

Sledovat cíle potvrzené v léčbě pacientů. Jsme přesvědčeni, že stojíme na prahu vědecké revoluce, kdy nám bude lidská genetika pomáhat odhalovat nové cíle, které pro lidi zřetelně představují rizikové faktory onemocnění. Svým zaměřením na cíle ověřené zkoumáním lidské genetiky nebo jinými silnými důkazy z medicíny, se snažíme zvyšovat klinickou úspěšnost, zkracovat dobu potřebnou pro vývoj a snižovat náklady související s doručením léků pacientům.

Mít neustále k dispozici rozšiřující se soubor modalit léků s důrazem na biologika. Společnost Amgen zastává při objevování léků přístup „biologie na prvním místě“. Cíle léčebných účinků se snažíme vybírat na základě perfektního porozumění biologii nemoci, poté vybíráme modalitu léku nebo strukturní vzorec, který nejlépe odpovídá danému cíli. Jsme si vědomi své síly v oboru biologie i vyšší klinické úspěšnosti biologických léků. Máme k dispozici širokou škálu modalit včetně malých molekul, abychom disponovali vhodným nástrojem pro jakýkoli cíl, který budeme chtít zasáhnout.

Klást důraz na návratnost investic a efektivitu provozu. Abychom maximalizovali hodnotu investic společnosti do výzkumu a vývoje, vkládáme prostředky do programů přinášejících významný efekt a zvyšují pravděpodobnost úspěchu. Hodnotu aktiv s nízkou prioritou maximalizujeme prostřednictvím partnerství a poskytováním licencí. Společnost Amgen neustále usiluje o hospodárnější fungování, o zkracování časových cyklů, efektivnější vedení klinických studií a centralizovaný monitoring míst tyto studie provádějících.

Využívat vnější inovace. Snažíme se využívat skvělé inovace všude, kde je nacházíme. Přibližně polovina aktuálně vyvíjených léků je výsledkem spolupráce a akvizic. Ceníme si synergií mezi interně a externě vyvíjenými inovacemi: Abychom určili nejlepší vnější vynálezy a dodali jim na hodnotě, musíme udržovat vysokou úroveň vlastního vědeckého nadání a schopností.

Demonstrovat hodnotu našich léků. Pacienti nemohou mít přínos z léků, ke kterým se nedostanou. Přitom přístup k léčbě čím dál častěji závisí na splnění měnících se standardů regulátorů a plátců. Abychom tato očekávání naplnili, snažíme se o významné pokroky v léčbě. Mít léky, které pacientům přinesou přesvědčivé výhody a přispějí k efektivnímu využití zdrojů na zdravotní péči.

Dbáme na to, aby významné investice vycházely z přesvědčivé vědecké činnosti

 • V našem přístupu „vybíráme vítěze“, abychom urychlili programy s vysokým potenciálem vycházející z cílů potvrzených u pacientů.
 • Pro aktiva s nižší hodnotou hledáme partnerství a nabízíme licence.
 • Vnitřní kapacity a programy neustále doplňujeme o externí inovace.
Více informací

Mnohé společnosti v našem oboru sledují strategii „tah na branku“. Při vývoji léků maximalizují počet molekul, aby se zvýšila pravděpodobnost, že alespoň několik z nich bude při vývoji léků úspěšných. Tento přístup se snaží pracovat s našimi stále omezenými znalostmi lidské biologie, ale v praxi často vede k vyšším nákladům na vývoj léků a nižší produktivitě.

Strategií společnosti Amgen je spoléhat se na špičkové vědecké lídry. Ti díky vyhledávání a urychlování vysoce slibných programů „vybírají vítěze“. Z tohoto důvodu určujeme pořadí programů podle cílů u lidí, především prostřednictvím genetického výzkumu. Ten jasně ukazuje, jak cíl ovlivňuje riziko onemocnění. Genetické studie například zjistily neznámou spojitost mezi genem pro PCSK9 a homeostázou cholesterolu a podobný výzkum odhalil důležitou roli sklerostinu při regulaci růstu kostí. Dceřiná společnost deCODE Genetics posiluje naše možnosti v oboru lidské genetiky, díky nim můžeme stát na špici rozbíhající se revoluce ve vyhledávání cílené léčby podle genů.

Přestože tato strategie nezaručuje úspěch každého z vybraných programů, jsme si jistí, že zvýší celkovou úspěšnost klinických studií prováděných společností Amgen, zkrátí dobu potřebnou k vývoji léků, sníží náklady a zlepší návratnost investic do výzkumu a vývoje.

Pokud běží více programů, které nejsme schopni dostat k pacientům s využitím vlastních zdrojů, přenecháváme tato aktiva partnerům nebo poskytujeme licence. Z výsledných dohod nám plynou výnosy, jimiž můžeme podpořit klíčové programy vývoje léků. Tím se staráme o zájmy pacientů, neboť zajišťujeme vývoj vyššího počtu potenciálních léků.

Aktivně vyhledáváme i externí inovace, které mohou doplňovat naše interní kapacity a programy. Tuto snahu k přejímání inovací kdekoli, kde je nacházíme, ilustrují naše akvizice společností deCODE Genetics, Micromet, KAI Pharmaceuticals a Onyx Pharmaceuticals.

Nově zaměřit a diferencovat naše výzkumné snahy

 • Zaměřit se na molekuly, které u závažných onemocnění přinášejí nejvyšší účinek.
 • Těžit z našich silných stránek v oboru lidské genetiky, nových oborů v biologii a proteinového inženýrství.
 • Využít nové technologie pro budování platforem, které poslouží k zajištění významného vývoje imunoonkologických léků.
Více informací

V době, kdy přelomové technologické objevy způsobují revoluci v objevování nových léků, je strategií společnosti Amgen maximální využití objevujících se příležitostí. Významně investujeme do objevů vycházejících ze zkoumání genů a do nových terapeutických platforem. Ty se zaměřují na nemoci, u nichž naše vědecké poznatky pomáhají zvyšovat potenciál pro dosahování významných pokroků.

V uplynulých letech zrychlilo tzv. ultra-high-throughput sekvencování DNA hledání genetických variant úzce spjatých s rizikem nemoci. Díky akvizici společnosti deCODE Genetics urychluje společnost Amgen časnou fázi vývoje léků vycházejících z nově objevených genů s významným potenciálem. Tato strategie se může opřít o předchozí úspěchy společnosti s transformací poznatků z genetiky do nových léků. Sedm léků naší společnosti, jež byly schváleny pro použití u pacientů, je možné vysledovat zpět ke genům, které byly poprvé naklonovány v jejích vlastních laboratořích.

Abychom mohli úspěšně vyvinout novou cílenou léčbu, které zkoumáním genetiky objevíme, využíváme ve významné míře interní klíčové kapacity v biologii a proteinovém inženýrství. Nově objevované geny nemocí mohou kódovat proteiny s neznámými funkcemi, které může být velmi těžké zvládat standardními typy léků. K vyloučení nevhodné cílené léčby musíme objasnit precizně všechny biologické procesy před vybráním nejlepší modality – nebo vývojem nové.

Abychom posílili zaměření na onkologické léky, jejichž působení aktivuje imunitní obranné mechanismy těla, sloučili jsme do jedné organizace Skupinu pro onkologický výzkum (Discovery Research oncology) a skupiny pro zkoumání zánětlivých onemocnění. Účelem této konsolidace je plné využití imunoonkologických platforem společnosti Amgen včetně našich nových protilátkových konstruktů BiTE® — bispecifický zapojovač T-buněk — stejně jako naší onkolytické imunoterapie.

Pokud jde o úroveň diferenciace očekávané od terapií vyvíjených společností Amgen, všechny naše programy v rámci Discovery Research výrazně zvedají laťku. Naším cílem je dodávat novou léčbu, která poskytne jasné výhody a významný účinek, například dlouhodobé přežití pacientů s onkologickými onemocněními nebo prevenci výskytu migrén či vážných astmatických záchvatů.

Biologie je pro nás „na prvním místě“, abychom mohli vybírat správné cíle a nástroje

 • Nejprve se zaměřujeme na biologii výběru cíle, poté zvažujeme modality.
 • Malé, středně velké i velké molekuly konsolidujeme do jedné integrované platformy.
 • Zaměřujeme se na biologika a zároveň dbáme na to, abychom měli k dispozici špičkové možnosti, které nám poskytují malé molekuly.
Více informací

Ve společnosti Amgen jsme přesvědčeni, že objevování nových léků začíná hlubokým porozuměním biologii. Toto porozumění nás pak vede při zásadním rozhodování, jak léčbu zacílit, umožňuje vybrat správný nástroj pro daný cíl – modalitu, nebo strukturní vzorec, jejichž prostřednictvím bude nejpravděpodobněji dosaženo optimální účinnosti a bezpečnosti.

Společnost Amgen má k dispozici jeden z největších platformu modalit ve farmaceutickém průmyslu. Jeho součástí jsou malé molekuly, které mohou být vytvořeny chemicky; středně velké molekuly, jako jsou peptidy; i velké molekuly jako jsou protilátky, a další typy proteinů používaných pro terapii. Portfolio společnosti Amgen i léky ve vývoji zahrnují také mnoho nových modalit, mezi nimi peptilátkové molekuly, protilátkové konstrukty BiTE® a další bispecifické molekuly, konjugované protilátky a léky s onkolytickou imunoterapií.

Tuto rozsáhlou platformu modalit jsme ve společnosti integrovali do jedné výzkumné organizace. Zrušili jsme vertikální uspořádání, jenž obvykle odděluje vědce pracující na vývoji malých, středně velkých a velkých molekul, podpořili jsme tak týmovou spolupráci a umožnili využití nových myšlenek v týmech disponujících různými dovednostmi. Nechceme oddělené skupiny pracující samostatně a zkoumající nemoc optikou modality pro jediný lék. Naším cílem je zajistit při výzkumu přístup, který staví „biologii na první místo“.

Pokud různé formy léků nabízejí volbu mezi více dobrými možnostmi, stavíme na rozsáhlých odborných znalostech společnosti Amgen s vývojem a výrobou biologik. Biologika také mívají vyšší úspěšnost v klinickém vývoji. Nicméně odhadujeme, že velké molekuly se nedostanou přibližně ke dvěma třetinám cílené léčby, proto Amgen intenzivně rozvíjí i odborné znalosti v objevování a vývoji léků využívajících malé molekuly.

Posílit návratnost investic díky hospodárnosti provozu

 • Vytvářet kulturu neustálého zlepšování podporující vyšší úspěšnost, rychlejší průběh cyklů a snižování nákladů.
 • Do konce roku 2018 významně snížit náklady na klinické studie při současném zrychlení cyklů a zajištění vyšší kvality.
Více informací

Kromě toho, že dbáme na to, aby investiční rozhodnutí společnosti Amgen vycházela z přesvědčivých vědeckých závěrů, upravujeme i naše procesy, abychom zajistili jejich vyšší efektivitu. Cílem tohoto nekončícího snažení je zvyšování úspěšnosti a zkracování cyklů při současném snižování nákladů. Díky tomu budeme schopni vytěžit z našich investic do výzkumu a vývoje více nových léků.

Aby společnost Amgen tohoto cíle dosáhla, snaží se neustále zlepšovat a podporuje celou řadu činností umožňujících zlepšování produktivity.

  Například:
 • Upravili jsme portfolio našich projektů a vyjmuli z něj výzkumné programy, u kterých je méně pravděpodobné, že budou pro pacienty významně přínosnější než jiné již dostupné terapie.
 • V zájmu snížení nákladů a zjednodušení sítě našich výzkumných středisek jsme přesunuli víc vědců do výzkumných center v Cambridge ve státě Massachusetts a v South San Francisco v Kalifornii.
 • Při výrobě monoklonálních protilátek volíme přístup umožňující jejich rychlou cestu k pacientům. Téměř o rok zkracujeme dobu potřebnou k tomu, aby se tyto potenciální terapie dostaly do klinického použití.

Připravujeme také nové programy klinických studií, využíváme k tomu efektivnější protokoly, centralizovaný monitoring míst, na kterých probíhají klinické studie, kontrolu kvality založenou na kontrole rizik i pečlivé řízení dodávek pro klinické studie. Očekáváme, že do konce roku 2018 toto úsilí i další zlepšování procesů povede k významnému snížení nákladů na klinické studie a zároveň o šest měsíců zkrátí průměrnou dobu trvání klinických programů společnosti Amgen.