×

Přejete si pokračovat a opustit stránky a opustit Amgen.cz?

NYNÍ OPOUŠTÍTE WEBOVÉ STRÁNKY SPOLEČNOSTI AMGEN. Naše společnost nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah následujících webových stránek a ani nijak nekontroluje přesnost informací na nich uvedených.

×

Jste odborný pracovník ve zdravotnictví?

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé léky.

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s definicí odborník dle zákona č. 40/1995 Sb.
Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s riziky, jímž se jiná osoba než odborník vystavuje, vstoupá-li na stránky určené pro odborníky

Poslání a hodnoty

Společnost Amgen se snaží sloužit pacientům tím, že přeměňuje vědecké poznatky a biotechnologii na léčbu, která bude moci uzdravovat nebo zachraňovat životy. Při veškerém našem snažení ve společnosti Amgen usilujeme o to, abychom naplňovali naše poslání. Tím je služba pacientům. Každý krok na naší cestě se řídí hodnotami, které nás charakterizují.

Naše poslání

Sloužit pacientům

Naše hodnoty

Být vědecky orientovaní

Náš úspěch závisí na špičkových vědeckých inovacích, bezúhonném jednání i neustálém zlepšování veškerých aspektů našich činností prostřednictvím uplatňování vědeckého přístupu. Ten vnímáme jako proces sestávající z mnoha kroků, včetně navržení správného experimentu, shromažďování dat, jejich analýz a racionálního rozhodování. Nejedná se o proces subjektivní nebo emocionální, ale spíš o logický, otevřený a racionální. Využívání vědeckého přístupu si velice ceníme a snažíme se jej aplikovat ve všech oblastech naší společnosti.

Intenzivně soutěžit a vítězit

Soupeříme s časem, vlastními minulými úspěchy i konkurenty v oboru, abychom rychle dosáhli vysoce kvalitních výsledků. Chceme-li vítězit, musíme riskovat. Nesmíme se nechat ukolébat předchozími úspěchy. Přestože soutěžíme s nejvyšším nasazením, dodržujeme vysoké etické standardy a požadujeme bezúhonné jednání v kontaktu s konkurencí, zákazníky, partnery i mezi sebou navzájem.

Vytvářet hodnoty pro pacienty, zaměstnance i akcionáře

Hodnotu vytváříme tím, že se zaměřujeme na potřeby pacientů. Ve společnosti Amgen budujeme pracovní prostředí poskytující zaměstnancům příležitosti k plnému rozvíjení osobního potenciálu. Snažíme se zajistit vysokou dlouhodobou návratnost akcionářům a zároveň nacházet rovnováhu mezi potřebami pacientů, zaměstnanců i akcionářů.

Být etičtí

Neúnavně uplatňujeme nejvyšší etické standardy, a to i pokud jde o naše přípravky, služby a komunikaci.

Věřit a respektovat se navzájem

Ve společnosti Amgen jsou důležité všechny činnosti i každý jednotlivec. Přitahujeme různorodé, talentované a loajální zaměstnance a vytváříme pro ně prostředí, které podporuje inkluzi, respekt i individuální odpovědnost a umí ocenit rozmanitost. Důvěra je posilována prostřednictvím osobní iniciativy a rychlým dosahováním kvalitních výsledků.

Zajišťovat kvalitu

Kvalita je základním kamenem všech našich činností. Vyhledáváme nejkvalitnější informace, rozhodnutí i lidi. Naším výstupem jsou vysoce kvalitní přípravky a služby. Kvalita je nedílnou součástí veškerého našeho snažení.

Pracovat týmově

Naše týmy co nejrychleji uvádějí přelomové vědecké objevy z laboratoří do klinického využití a dál na trh, podporují i další aspekty našeho podnikání. Spolupráce různorodých týmů vede k těm nejlepším rozhodnutím ve prospěch pacientů, zaměstnanců i akcionářů. Struktura týmů dává zaměstnancům společnosti Amgen příležitost, aby ovlivňovali směřování organizace, získávali širší povědomí o své funkci v rámci celé společnosti a naplňovali maximálně svůj potenciál.

Komunikovat, spolupracovat a být zodpovědní

Vedení společnosti Amgen vyhledává nové nápady a do důležitých rozhodnutí zapojuje i hlavní zúčastněné strany. Silní lídři při hledání nových nápadů věnují patřičnou pozornost rozmanitým názorům, protichůdným pohledům na věc i otevřenému dialogu. Včas, srozumitelně a otevřeně informují o rozhodnutích i jejich zdůvodnění. Jakmile je rozhodnutí přijato, odpovědnost za jeho výsledky a rychlou implementaci přebírají týmy a jejich lídři.